మీ సేవలో లభించు సేవలు

రెవెన్యూ సర్వీసులు 
 
 1. ఆడంగళ్ / పహాని 
 2. ROR 1 B
 3. FMB COPY
 4. పొలం సర్వే ( F-LINE)
 5. ఆడంగళ్ నందు సవరణలు 
 6. E - పాస్ బుక్ 
 7. రేషన్ కార్డు లో తప్పుల సవరణ 
 8. డూప్లికేట్ రేషన్ కార్డు 
 9. డూప్లికేట్ ఓటర్ కార్డు 
 10. కులదృవీకరణ పత్రాలు 
 11. నివాస దృవీకరణ పత్రాలు 
 12. ఆదాయ దృవీకరణ పత్రాలు 
 13. OBC / EBC దృవీకరణ పత్రాలు  
 14. కుటుంబ దృవీకరణ పత్రాలు 
 15. AGRICULTURAL INCOME
 16. LATE REGISTRATION OF BIRTH DEATH
 
మున్సిపల్ సర్వీసులు 
 
 1. జనన దృవీకరణ పత్రాలు 
 2. మరణ దృవీకరణ పత్రాలు 
 3. జనన దృవీకరణ పత్రాలలో పేరునమోదు / తప్పుల సవరణ 
 4. NON AVAILABILITY BIRTH & DEATH
 5. మరణ దృవీకరణ పత్రాలలో తప్పులసవరణ 
 
పోస్టల్ డిపార్ట్ మెంట్ సర్వీసులు 
 
 1. PERMISSION OF EVENT BUNDOBUST
 2. ISSUANCE OF CERTIFICATES
 3. MISSING / LOST
 4. LICENSE FOR HOSTELS, LODGES, THEME, ENTERTAINMENT, RESTAURANTS, BARS, DHABAS AND RESORTS
 5. PERMISSION OF PUBLIC MEETINGS
 
CIVIL SUPPLIES
 
 1. RATION CARD DATA CORRECTIONS
 2. PRINT RATION CARD
 3. FAIR PRICE SHOP RENEWEL 
 
ELECTION
 
 1. NAME INCLUSION
 2. ISSUE OF VOTER CARD
 
REGISTRATION & STAMPS
 
 1. E.C
 2. C.C
 3. REGISTRATION OF SOCIETY
 4. REGISTRATION OF FORMS